“ซีพีออลล์” ประสาน “สมาคมครูภาษาไทยฯ” จัดอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย

1093

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย ครอบคลุม 4 ด้าน คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน โดยได้รับความสนใจจากครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ทั่วประเทศเข้ารับการอบรมกว่า 100 คน

IMG_0915 IMG_0916

IMG_0917 IMG_0919

 

การอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย : การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ สำหรับพิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดยมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมด้วย

IMG_0928 IMG_0925

IMG_0934 IMG_0929

 

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้น เพื่อให้ครูอาจารย์นำความรู้ที่ได้รับการจากการอบรมไปจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน แก่เยาวชนในสถานศึกษา อันจะมีส่วนในการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมกันหวงแหนและอนุรักษ์ภาษาไทยสืบต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงภาษาไทย มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย

 

IMG_0937 IMG_0939
– การบรรยายเรื่อง “การอ่านวรรณคดีไทยให้รู้คุณค่า” โดย รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
– การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย: การฟังและการพูด” โดย ผศ.ดร.สมชาย สำเนียงงาม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย: การอ่าน” โดย อาจารย์ละเอียด สดคมขำ

– การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะภาษาไทย: การเขียน” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล และคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์