“ซีพี ออลล์” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด “เทศบาลนครเชียงราย”

0
4218

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม  2557  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม  ให้การสนับสนุนเทศบาลนครเชียงรายจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยในวันที่ 6 ตุลาคม 2557  เป็นการอบรมเรื่อง “การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ และสร้างสื่อปฐมวัย” สำหรับครูอาจารย์ มีครูอาจารย์เข้ารับการอบรมกว่า 85 คน และวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เป็นการอบรมเรื่อง “สนุกกับนิทาน สืบสานสำนวนไทย” สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย   มีนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าอบรมกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

75543 75544

75545 75546

75597 75598

 

สำหรับพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากคุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ  และมีคุณวันชัย  จงสุทธานามณี   นายกเทศมนตรีนครเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

1977309_733810230019892_1672394599668692626_n

75603 75604

75605 7560675670 75671

 

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557  เป็นการอบรมเรื่อง “การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ และสร้างสื่อปฐมวัย” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการเล่านิทานและการผลิตสื่อแบบง่ายๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษามีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน มีการบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายและสาธิต “การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ” , “การเล่านิทานแบบต่างๆ อย่างง่ายและเด็กสนุก” , “การสร้างสื่ออย่างง่ายๆ สำหรับเด็ก” โดยมี รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์     หรือ “ป้ากุล” นักเขียนนิทานและนักเล่านิทานสำหรับเด็ก ร่วมด้วย อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร นักวิชาการอิสระด้านการผลิตสื่อ   วิทยากรชื่อดังจากส่วนกลางมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด

 

76061 76085 76087 76088 75668 75669

 

ทั้งนี้ คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่สำรวจห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมี รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ “ป้ากุล” นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง ให้เกียรติลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีการจัดบรรยากาศห้องสมุดสวยงามทันสมัยและเหมาะสม

 

10409059_734365089964406_6644075557331972575_n

S__13082930 1717457747013 1717457728825 1717457665978

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เป็นการอบรมเรื่อง “สนุกกับนิทาน สืบสานสำนวนไทย” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลนครเชียงราย มีสถานศึกษาในสังกัด รวม 8 แห่ง ประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 – โรงเรียนเทศบาล 8 มีนักเรียนในสังกัดกว่า 8,000 คน

 

76857 S__13091082S__13091086 S__13091088

S__13091084 S__1309108576850 76851