“ซีพี ออลล์” จัดค่ายยอดกล้าปีที่ 11 ต่อยอดพัฒนาฝีมือการเขียนของเยาวชนในเชิงคุณภาพ

0
2890

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น – นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์  เพื่อต่อยอดพัฒนาฝีมือการเขียนของเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดกล้าจากค่ายกล้าวรรณกรรม เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2563 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

สำหรับพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากกนกวลี กันไทยราษฎร์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายหัวข้อ “เพื่อนมิตรนักเขียน-กำลังใจในการสร้างงานเขียนในยุคศตวรรษที่ 21” ทั้งนี้ โครงการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรมฯ หรือค่ายยอดกล้า เป็นโครงการขยายผลจากโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 โดยการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัลยอดกล้าจากค่ายกล้าวรรณกรรม ร่วมด้วยครูอาจารย์ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 32  คน แบ่งเป็นเยาวชน 22 คน และครูอาจารย์ 10 คน

โครงการดังกล่าวเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ นักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่าง ๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสสำหรับกลุ่มเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนในเชิงคุณภาพ

เนื้อหาหลักในการอบรมมุ่งเน้นการอบรมเชิงฏิบัติการสำหรับเยาวชนตามประเภทงานเขียน 4  กลุ่ม คือ การเขียนเรื่องสั้นเป็นชุดหรือรวมเล่ม โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, การเขียนนวนิยายขนาดสั้นและวรรณกรรมเยาวชน โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, การเขียนสารคดีเรื่องยาว โดย ประชาคม          ลุนาชัย นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด, การเขียนบทกวีเป็นชุด โดย พลัง เพียงพิรุฬห์  กวีซีไรต์ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  ความคิดมุมมองของนักเขียนรุ่นใหม่ โดย แพรพลอย วนัช, การบรรณาธิการและการเผยแพร่ผลงานในโลกสมัยใหม่ โดย นรีภพ สวัสดิรักษ์ และพงศกร  จินดาวัฒนะ เป็นต้น

สำหรับพิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติจากวันทนีย์  นามะสนธิ ที่ปรึกษา สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี