ใบสมัครออนไลน์ โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

2778

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของสื่อโซเชียลในปัจจุบัน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด โดย ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ดำเนินโครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ รู้จักคิดวิเคราะห์ และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวมารณรงค์ถ่ายทอดสู่สาธารณชนในรูปแบบ Infographics Slides ต่อไป


สำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้น กรุณาเลือกสมัครให้ถูกต้อง
ใบสมัครออนไลน์ โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ (ผู้สนใจทั่วไป) คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญคลิกที่นี่      ดาวน์โหลดโครงการคลิกที่นี่


สำหรับสถานศึกษาสังกัด สพม. เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) เท่านั้น กรุณาเลือกสมัครให้ถูกต้อง
ใบสมัครออนไลน์ โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ สำหรับสถานศึกษาสังกัด สพม. เขต 3 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดโครงการคลิกที่นี่


กำหนดการ
โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561
ณ หอประชุม ชั้น 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. พิธีเปิดโครงการ
– อาจารย์ไพฑูรย์ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กล่าวต้อนรับ
– ผู้แทน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ
– ผู้แทน บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด กล่าวเปิดโครงการ
– ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด
มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
– ถ่ายภาพที่ระลึก
10.00-10.15 น. กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมชิงรางวัล
10.15-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. การบรรยายหัวข้อ ……………………………………………….
โดย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การบรรยายหัวข้อ คิดแบบเด็กไทย อย่างไร ให้เท่าทัน
โดย จักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย)
15.00-16.30 น. การบรรยายหัวข้อ ……………………………………………………
โดย คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
16.30-16.45 น. คลิปแนะนำหลักเกณฑ์การประกวด
16.45-17.00 น. อาหารว่าง

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมชิงรางวัล
09.15-10.30 น. แบ่งปันประสบการณ์ สร้างสรรค์การ์ตูนไทย คิดได้ รู้เท่าทัน
โดย เซีย ไทยรัฐ และ ขวด เดลินิวส์
10.30-10.45 น. อาหารว่าง
10.45-12.30 น. แบ่งปันประสบการณ์ สร้างสรรค์การ์ตูนไทย คิดได้ รู้เท่าทัน (ต่อ)
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-15.30 น. แบ่งปันประสบการณ์ การทำ Infographics Slides
โดย คิ้วต่ำ เจ้าของแฟนเพจชื่อดัง
15.30-16.30 น. พิธีปิดโครงการ
– (ชมภาพแคนดิท)
– ถ่ายภาพที่ระลึก
– อาจารย์ไพฑูรย์ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดโครงการ
16.30-16.45 น. อาหารว่าง


โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์
การจัดเตรียมอุปกรณ์และการเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรม

 1. ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อตามความถนัด เช่น ปากกา  ปากกาตัดเส้น  ดินสอ ยางลบ สีเมจิก ฯลฯ
 2. อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาได้ เพื่อนำมาใช้ในบางกิจกรรมที่วิทยากรและคณะทำงานกำหนดเท่านั้น
 3. ขอความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาชี้แจงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการให้ผู้สมัคร เข้ารับการอบรมทราบก่อน และมอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มร่วมกันค้นหาแนวคิดในการจัดทำ Infographics Slides  เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกและเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ

ปรับปรุง ณ วันที่ 5 มี.ค.  2561

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด หลังการอบรม

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในโครงการเท่านั้น
 2. เปิดรับสมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดย SCAN  QR CODE  และกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ (ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร ทุกกลุ่มจะได้รับเลขที่กลุ่ม)
 1. ทางโครงการจัดการประกวดประเภท Infographics Slides จำนวนไม่เกิน 10 สไลด์ จะมีภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้
 2. เนื้อหาใน Infographics Slides ต้องเป็นผลงานการเขียนของสมาชิกกลุ่มเท่านั้น  โดยมิได้คัดลอกหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น
 3. กรณีมีภาพประกอบ ไม่จำกัดรูปแบบของภาพประกอบ ผู้ส่งผลงานสามารถใช้ภาพถ่าย  ภาพการ์ตูน  ฯลฯ  แต่ต้องเป็นผลงานของสมาชิกกลุ่มเท่านั้น   โดยมิได้คัดลอกหรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น
 4. ตัวแทนกลุ่ม เพียง 1 คนเท่านั้น ส่งผลงานโพสต์ Infographics Slides ใน Facebook ของตนเองและตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ  พร้อมแฮชแท็ก 6 ข้อความ คือ
  #คิดก่อนแช็ต #ชัวร์ก่อนแชร์ #CSRCPALL #CSRMONO29 #(ชื่อโรงเรียน) #(กลุ่มที่….)   

รางวัลการประกวดหลังการอบรม

รางวัล รางวัลการประกวด

(สนับสนุนโดย ซีพี ออลล์)

รางวัล POPULAR VOTE

(สนับสนุนโดย MONO29)

รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาทและเกียรติบัตร 10,000 บาทและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาทและเกียรติบัตร 5,000 บาทและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาทและเกียรติบัตร 3,000 บาทและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตร เกียรติบัตร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท 18,000 บาท

 


รายชื่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สพม. เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 47 โรงเรียน

ที่ โรงเรียน
1 วัดเขมาภิรตาราม
2 ศรีบุณยานนท์
3 สตรีนนทบุรี
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
5 เบญจมราชานุสรณ์
6 นนทบุรีพิทยาคม
7 รัตนาธิเบศร์
8 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
9 เทพศิรินทร์ นนทบุรี
10 ไทรน้อย
11 ปากเกร็ด
12 ราษฎร์นิยม
13 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
14 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
15 โพธินิมิตวิทยาคม
16 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
17 ราชวินิต นนทบุรี
18 บางบัวทอง
19 อยุธยาวิทยาลัย
20 จอมสุรางค์อุปถัมภ์
21 อยุธยานุสรณ์
22 ปากกรานพิทยา
23 ท่าเรือ”นิตยานุกูล”
24 ท่าหลวงวิทยานุกูล
25 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา
26 ท่าช้างวิทยาคม
27 บางปะหัน
28 ภาชี
29 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
30 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
31 อุทัย
32 หนองน้ำส้มวิทยาคม
33 มหาราช
34 บ้านแพรกประชาสรรค์
35 บางไทรวิทยา
36 บางบาล
37 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
38 บางปะอิน
39 อุดมศีลวิทยา
40 ผักไห่(สุทธาประมุข)
41 ลาดชะโดสามัคคี
42 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์)
43 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
44 เสนา(เสนาประสิทธิ์)
45 สาคลีวิทยา
46 ลาดงาประชาบำรุง
47 บางซ้ายวิทยา