ซีพี ออลล์ ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากร้านเซเว่นฯ สู่โรงเรียนในโครงการ Connext ED

810

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED เป็นประธานในพิธีเปิดส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์หมุนเวียนบริจาคจากหน้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ให้กับโรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จำนวน 451 เครื่องให้แก่ 25 โรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลท่าพระยาจักร โดยมีนางจุฑามาศ คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนใน จ.สุพรรณบุรี จำนวน 7 โรงเรียน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

นายตรีเทพกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อต้องการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิตอลในโรงเรียน (Computing & Digital Literacy) และต้องการเพิ่มอัตราการเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์จากเดิมที่เป็นอยู่คือ 14 คน ต่อ 1 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันนี้สามารถลดให้เหลือ 6 คนต่อ 1 เครื่องได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งเป็นการวางแผนการรองรับระบบ E-library ที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสใช้ต่อไปในอนาคต

นางจุฑามาศ คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรได้กล่าวขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ปัจจุบันถือเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เข้ามามีบทบาท และขยายผลไปสู่การดำรงชีวิตของมนุษย์ และมีแนวโน้มในการเพิ่มขีดความสามารถมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลไกสาคัญที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาทักษะของเยาวชนผ่านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึง และทัดเทียม มุ้งเน้นการจัดการศึกษาที่สร้างนวัตกรรม สามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยง และจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการตามความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งทางโรงเรียนจะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และพัฒนาเยาวชนต่อไป