ซีพี ออลล์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา 1 กระทรวง 1 การให้

2270

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาโดยร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมกิจกรรม : การอบรมสัมมนาร่วมกัน โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” เน้นย้ำการเป็นข้าราชการที่ดี เก่ง มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการประชาชน เมื่อวันที่ 5-7 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ในการนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนหนังสือเพื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์เพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา 1 กระทรวง 1 การให้ แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศักษาชั้นปีที่ 3 จำนวนกว่า 200 คน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้