“ซีพีออลล์” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที ขานรับนโยบายจัดการศึกษายุค 4.0

0
3721

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ประสานความร่วมมือกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0” สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 103 คน


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0”จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเอง และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสามารถผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่ทันสมัย โดยนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

สำหรับพิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรม และมีคุณมนตรี ยะรังวงษ์ประธานชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีคุณอธิภัทร สายนาค ผู้อำนวยการสอนนโยบายและแผนการศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ฯ ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษายุค 4.0


สำหรับเนื้อหาหลักสูตรการอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อเทคโนโลยีได้จริง อาทิ ความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างห้องเรียนยุค 4.0 , การสาธิตและการประยุกต์ใช้ Application ทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใช้ชั้นเรียน เป็นต้น

อนึ่ง ชมรมอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นการรวมตัวของวิทยากรอิสลามศึกษา หรือครูผู้สอนศาสนาอิสลามที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนอิสลามศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีวิทยากรอิสลามศึกษา 120 คนมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาทั้งสิ้น 80 โรงเรียน กระจายอยู่ตามเขตต่าง ๆ รวม 13 เขต และมีผู้เรียนอิสลามศึกษามากกว่า 10,000 คน