CONNEXT ED CPALL เปิดบ้านวิชาการนำเสนอผลงานที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบบูรณาการฯ

896

13 พฤศจิกายน 2563 คณะทำงานสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED CPALL นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. เอกอนงค์ คงประสม ในฐานะรองประธาน คุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย กรรมการ และทีมงาน ร่วมกันกับนางมรัชนก บุญภารดี ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดนาคู(จันทศึกษาคาร) จัดงานเปิดบ้านวิชาการนำเสนอผลงานที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ PBL (Problem based learning) ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนได้เยี่ยมชม

พร้อมกันนั้นได้ให้การต้อนรับนายยรรยง อรรถิโภค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประธานในพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนจากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษางานการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านการปรับโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน โดยเน้นมุ่งสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆ(Active Learning) ที่ล้วนช่วยเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ เสริมความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21 โดยควบรวม 5 กลุ่มสาระหลัก 7 รายวิชาเป็น 1 หน่วยการเรียน PBL เดียวเท่านั้น นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการแสดงความสามารถจากนักเรียนในแต่ละระดับชั้น สร้างความสุขความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี