การปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์

3804

ในวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของพระในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน

IF IF

IF IF

การจัดการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของชุมชน แต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน โดยมีคุณรักษ์มนัญญา สมเทพ นักเขียนอิสระ เป็นผู้ประสานงานโครงการ

IF IF

IF IF

IF IF

IF IF

IF IF

IFIF