การปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม จ.อุบลราชธานี

3674

ในวันที่ 25-31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ณ วัดโพธาราม บ้านหัวดอน – คอนสาย ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคำสอนทางศาสนาให้แก่ผู้นำท้องถิ่น รวมไปถึงผู้สูงวัยที่เป็นเสาหลักของชุมชนด้วย มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 750 คน

IF IF

IF IF

โครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณรอยตะวัน สุปันนุช ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูโอภาสธรรมสถิต เจ้าคณะตำบลทรายมูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีคุณรักษ์มนัญญา สมเทพ นักเขียนอิสระ เป็นผู้ประสานงานโครงการ

 

IF IF

IF IF

IF IF

IF IF

IF IF

IF IF

IF IF