“ซีพี ออลล์” จัดโครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน ปีที่ 18

0
10211
เมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านอิ่มสะดวก “เซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 18 ภายใต้แนวคิด “ฝันใหม่  ในโลกพลิกผัน (Dream and Disruption)” โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ร่วมด้วยครูอาจารย์ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวม 118 คน ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 18 ภายใต้แนวคิด “ฝันใหม่  ในโลกพลิกผัน (Dream and Disruption)” เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้และศักยภาพของตนเองมาใช้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนและอาจารย์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม 67 คน (นักเรียน 43 คน / ครูอาจารย์ 24 คน) โครงการค่ายการ์ตูนฯ 51 คน (นักเรียน 45 คน / ครูอาจารย์ 6 คน) รวมทั้งสิ้น 118 คน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและอาจารย์ ร่วมกันนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง นักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่าง ๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียน การวาดการ์ตูนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน การวาดการ์ตูน ควบคู่ไปการส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจใน ตนเองและเข้าใจผู้อื่น ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
– บรรยายพิเศษ “ฝันใหม่  ในโลกพลิกผัน (Dream and Disruption)” โดย จเด็จ กำจรเดช  นักเขียนนักวาดมือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
– เติมฝัน ต่อไฟ ให้รักเขียน โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ประชาคม ลุนาชัย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และขวด เดลินิวส์ โดยมี พินิจ นิลรัตน์ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ
– กลเม็ดที่ 1-7 ในการวาดการ์ตูน จากนักวาดการ์ตูนชั้นนำ เช่น ขวด เดลินิวส์, สละ นาคบำรุง, อิน,  ทราย ฯลฯ
– ฐานวรรณกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกวีนิพนธ์, ฐานเรื่องสั้น ฐานสารคดี และฐานวิจารณ์ วรรณกรรม (สำหรับนักเรียน)
– ฐานบันไดกวี (สำหรับครู) โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ, ผศ.ปาลิตา                                 ผลประดับเพ็ชร์ กวีรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดและกวีซีไรต์, อาจารย์ธนบัตร ใจอินทร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นต้น
ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) , ผศ. ดร.อัญชลี จันทร์เสม รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นรีภพ สวัสดิรักษ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย และดร.พัชรี ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการ
โดยพิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตร ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ได้รับเกียรติจากประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน
ทั้งนี้  โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน เป็นหนึ่งในโครงการ “ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน” ของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ตามปณิธานของบริษัทคือ “Giving and Sharing”  โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrcpall.com