“ซีพี ออลล์” จัดโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรมและค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน ปีที่ 17

1147

ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2565 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านอิ่มสะดวก “เซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 17 ภายใต้แนวคิด “ความรัก ความหวัง พลังคนรุ่นใหม่” โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวม 107 คน ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 17 ภายใต้แนวคิด “ความรัก ความหวัง พลังคนรุ่นใหม่” เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้และศักยภาพของตนเองมาใช้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม โดยอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนและอาจารย์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม 67 คน (นักเรียน 45 คน / ครูอาจารย์ 12 คน) โครงการค่ายการ์ตูนฯ 50 คน (นักเรียน 42 คน / ครูอาจารย์ 8 คน) รวมทั้งสิ้น 107 คน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและอาจารย์ ร่วมกันนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง นักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่าง ๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียน การวาดการ์ตูนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน การวาดการ์ตูน ควบคู่ไปการส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่น ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

– บรรยายพิเศษ “ความรัก ความหวัง พลังคนรุ่นใหม่” โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นักเขียน นักประวัติศาสตร์ คอลัมนิสต์

– เติมฝัน ต่อไฟ ให้รักเขียน โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ประชาคม ลุนาชัย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ขวด เดลินิวส์ ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

– กลเม็ดที่ 1-7 ในการวาดการ์ตูน จากนักวาดการ์ตูนชั้นนำ

– ฐานวรรณกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกวีนิพนธ์, ฐานเรื่องสั้น ฐานสารคดี และฐานวิจารณ์วรรณกรรม (สำหรับครู) จากนักเขียนชื่อดัง ฯลฯ

– ทัศนศึกษาวิถีชุมชนเกาะลัด

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย วันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) , ผศ. ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผศ.สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย และดร.พัชรี ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการ