ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรมและ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 15

12144

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 15  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561 ณ บ้านผู่หว่าน จังหวัดนครปฐม

ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 15

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ ทางทีมงานจะจัดส่งหนังสือให้กับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันในการเข้าร่วมค่าย และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ สามารถคลิกดาวน์โหลดที่นี่ หมดเขตยืนยันการเข้าร่วมในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 15 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 นางสาวศศิธร เลื่อนฤทธิ์ กันทรลักษ์วิทยา
2 นางสาวสันทราย ทาตะวัตร กันทรลักษ์วิทยา
3 นางสาวชนกเนตร หอมสุดใจ คำชะอีวิทยาคาร
4 นายอดิศักดิ์ เพ็ชรมุข จ่านกร้อง
5 นางสาวสุวิชาดา ชัยวรนิจ ชลกันยานุกูล
6 นายชาญวิทย์ สุวรรณดี เชียงคาน
7 นายวัชรวิทย์ อุดกลวย เชียงคาน
8 นางสาวสุติพร ปัญญา เชียงคาน
9 นางสาวอลีนา เกตุเอี่ยม เชียงคำวิทยาคม
10 นายอติกานต์ การะหงษ์ เชียงดาววิทยาคม
11 นางสาวกชกร  ตาดเพ็ชร เชียงดาววิทยาคม
12 นางสาวนันธมน ชนะสิทธิ์ ตะโหมด
13 นางสาวณิชา ธนาวนิชกุล เตรียมอุดมศึกษา
14 นางสาวฐิติรัตน์ เลิศเจริญธรรม เตรียมอุดมศึกษา
15 นางสาวศุภรดา โภคบุตร ท้ายเหมืองวิทยา
16 นางสาวณัฐธิดา ก้อนทอง ท้ายเหมืองวิทยา
17 นายศุภวัฒน์ ติ๊บใจ ทุ่งกว๋าววิทยาคม
18 นางสาวชนกชนม์ พลายคุม เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
19 นางสาวอัฟนัน สิบแส บาเจาะ
20 นางสาวพิยดา ยอดพวง บ้านกรวดวิทยาคาร
21 นางสาวสิริวรรณ สมวงค์ บ้านไผ่
22 นางสาวนิรชา จ่าบาล บ้านไผ่
23 นางสาวอรวรรณ จันสด บ้านไผ่
24 นายญาณปรัชญ์ เบญจศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย
25 นางสาวดวงแก้ว อันมัย เบ็ญจะมะมหาราช
26 นายมินทะดก ดวงมาลา ปทุมรัตต์พิทยาคม
27 นางสาวญนันทพร สงดำ ปทุมรัตต์พิทยาคม
28 นางสาวสุภมาศน์ ศรีสอาด ปราจิณราษฎร์อำรุง
29 นายอัศวุธ อุปติ ปราจิณราษฎรอำรุง
30 นางสาวกัญญาวีร์ กลั่นนุรักษ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
31 นางสาวอาริยา จันทร ปากคาดพิทยาคม
32 นางสาวสุพรรณี วิรองศักดิ์ ปากคาดพิทยาคม
33 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว ปากคาดพิทยาคม
34 นางสาววิจิตรา โพธิ์ปรากฎ ปากคาดพิทยาคม
35 นางสาวรุ่งฤดี ศรีสุภา ปากคาดพิทยาคม
36 นางสาวนิภาดา โยมโคต ปากคาดพิทยาคม
37 นางสาว ภัทรพร สุดาเดช พนมไพรวิทยาคาร
38 นางสาว วรางคณา มูลจันที พนมไพรวิทยาคาร
39 นาย ณัฐพล พรมมา พร้าววิทยาคม
40 นายเกริกเกียรติ ปัญญาพิงค์ พร้าววิทยาคม
41 นางกัญญ์ชิสา บุญตัน พะเยาพิทยาคม
42 นายกันตชาต ชวนะวิรัช พะเยาพิทยาคม
43 นางสาววรรณิการ์ ก้อนคำ พะเยาพิทยาคม
44 นางสาวจันทิมา บุตยะตุลานนท์ พัทลุง
45 นางสาวกาญจนา สะดีวงษ์ มัธยมวัดสุทธาราม
46 นางสาวกุลสตรี สระทอง มัธยมวัดสุทธาราม
47 นางสาวสุชีรา ทองวาฤทธิ์ แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
48 นางสาวชฎาพร งามประดับศรี แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
49 นางสาวปรารถนา ขวัญสมประสงค์ แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
50 นางสาวสุรีรัตน์ พรศิริรัตน์ ยอแซฟอุปถัมภ์
51 นางสาวแพรพิร์ญา โพธิ์ศรีทอง ยอแซฟอุปถัมภ์
52 นายณรงค์ชัย แสงอัคคี ระโนดวิทยา
53 นางสาวทอฝัน เหมะชัย ระหานวิทยา
54 นางสาวสุภาวี มามีศรี ระหานวิทยา
55 นางสาวสุรารักษ์ อุบลเขียว ระหานวิทยา
56 นางสาวมีนชยา ใจดี ระหานวิทยา
57 พจนา เรืองจุ้ย ราชินีบูรณะ
58 นายศุภวิชญ์ โลเกศเสถียร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
59 นางสาวมินตรา เจือจันทร์ บัวหลวงวิทยาคม
60 นายชานน  มาลัยกฤษณะชลี วชิราวุธวิทยาลัย
61 นางสาวเบญจพร เสียงหาญ วังเหนือวิทยา
62 นางสาวสุปรียา ศรีวะรมย์ วาปีปทุม
63 นางสาวเนตรดาว คำภูมี วาปีปทุม
64 นางสาวภคธร ปัญญาธโฬ สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
65 นายคมสันต์ ศรีโวหะ สตรีสิริเกศ
66 นางสาวภรณ์ทิพย์ โคษา สตรีสิริเกศ
67 นางสาวรภัสสา ขันติวงษ์ สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
68 นายธนภัทร โลหิรัญกูล สัตยาไส
69 นางสาวสุดา ลุงสู้ สันป่าแดง
70 นายข่อง ลุงจ่า สันป่าแดง
71 นางสาวกัลยกร แป้นทอง สำโรงทาบวิทยาคม
72 นางสาวภัทราพร สิงห์โตทอง สำโรงทาบวิทยาคม
73 นางสาวสุพิชชา นามขันธ์ สำโรงทาบวิทยาคม
74 นางสาว มนัสชยา มากจริง สิชลประชาสรรค์
75 นายจักรินทร์ บุญเลิศ สุรวิทยาคาร
76 นายเลิศณรงค์ อายินดี อยุธยาวิทยาลัย
77 นายธนนท์ ปิณฑะดิษ อัสสัมชัญ
78 นายเมธัส ชัยมงคลานนท์ อัสสัมชัญ
79 นายชานน จาบทอง อัสสัมชัญ
80 นางสาวจันท์จุฑา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา อำนวยศิลป์
81 นางสาวโชติรส เลือกถือ อำมาตย์พานิชนุกูล

***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถส่งตัวแทนได้ ***

รายชื่อครู/อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 15 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 มารศรี เมืองโคตร คำชะอีวิทยาคาร
2 จันทร์นาวี เขียดแก้ว ตะโหมด
3 วรกร ช่างสาน ท้ายเหมืองวิทยา
4 สุกัญญา ขาวงาม บ้านไผ่
5 สุวลี ใยคำโพด ปทุมรัตต์พิทยาคม
6 น้ำผึ้ง มั่งคั่ง พะเยาพิทยาคม
7 จุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน พัทลุง
8 สุพิชาติ บุญศิริรัช แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
9 อรวรรณ อุดมสุข ระหานวิทยา
10 จิราพร ทบด้าน วาปีปทุม
11 วราพร เจริญยุทธ สตรีสิริเกศ
12 อนุวัฒน์ แก้วลอย สำโรงทาบวิทยาคม
13 ทัศนีย์ เสนาะกลิ่น อำมาตย์พานิชนุกูล
14 เนติมน มีศิริ กันทรลักษ์วิทยา
15 พิชญ์นารา รักหฤทัย เชียงดาววิทยาคม
16 ศรายุธ บุญเผือก ปราจิณราษฎร์อำรง
17 จันทรัศมี โหน่งกดหลด ปากคาดพิทยาคม
18 ธำรงค์  ทาทอง บ้านกรวดวิทยาคาร
19 รสจิตรา ตัญญู เบ็ญจะมะมหาราช
20 พิสุทธาภา ยุวนิช ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
21 เกษสุดา พิมพ์พา พนมไพรวิทยาคาร
22 ศิวพร  สิงห์ภูวนาถ บัวหลวงวิทยาคม
23 พร้อมพงษ์ สะสม วังเหนือวิทยา
24 เข้ม  ชอบกิตติ์วรกุล สันป่าแดง
25 โสพิน แล้วสุข สิชลประชาสรรค์
26 อัมพิกา ไกรอ่ำ เชียงคำวิทยาคม
27 ดวงพร ศรีทิพยราษฎร์ บาเจาะ
28 เพชรา รัตนมุสิทธิ์ สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนทอนุสรณ์”

***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถส่งตัวแทนได้ ***

 

ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน ครั้งที่ 15

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ ทางทีมงานจะจัดส่งหนังสือให้กับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันในการเข้าร่วมค่าย และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ สามารถคลิกดาวน์โหลดที่นี่ หมดเขตยืนยันการเข้าร่วมในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 15 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 ปุณยาพร ด่านอรุโณทัย กรพิทักษ์ศึกษา
2 สิริกัญญา มาเมตตา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
3 ศุภวรรณ กล้วยเนียม จอมสุรางค์อุปถัมภ์
4 ลลิตตา เขียวประเสริฐ จอมสุรางค์อุปถัมภ์
5 สุเมธินี เกตุศักดิ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์
6 อมลาลักษณ์ วงศ์สุกรรม จอมสุรางค์อุปถัมภ์
7 ปรายฟ้า สนธิทิม ชลกันยานุกูล
8 อินทิรา โอดสอาด ชลกันยานุกูล
9 บัญญพนต์  หฤหัสนวฤกษ์ ชลราชฎรอำรุง
10 อารัทธา พูลสวัสดิ์รัตนพงษ์ ชุมแพศึกษา
11 ณงค์กรณ์ พลบุญ เชียงคำวิทยาคม
12 ญาดาย์ วงศ์วิทยาเมธากุล เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
13 วราวรรณ พงศ์ประเทศ ดอนเมืองจาตุรจินดา
14 เสาวลักษณ์ สูงเรือง ดัดดรุณี
15 พิมพ์มาดา  ปลอดภัย ดาราวิทยาลัย
16 พรนิสา  คงเจริญ ดาราวิทยาลัย
17 พิรฉัตร  มโนมัยวิบูลย์ ดาราวิทยาลัย
18 กวีพงศ์  ชูโต ดาราสมุทรศรีราชา
19 กิตติมา  บัวงามสะพรั่ง ดาราสมุทรศรีราชา
20 อาคเนย์  นาคคงคำ ดาราสมุทรศรีราชา
21 ธัญญธร ผิวทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
22 มัณฑนากร บุบผาทอง เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
23 ธิดา มุสิกพันธุ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
24 สิริกร  หล้าเพชร ทัปปุดวิทยา
25 อริยา  เกษรักษ์ ธิดาแม่พระ
26 พนิดา อุ่นอารมย์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
27 ณัฐกฤตา วันละ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
28 ธนาธรณ์ สุนทรา บัวขาว
29 แพรไหม  สมศิริ บัวขาว
30 นริสรา หิรัญอร บุญวัฒนา
31 นะโม  รุ่งกิจเลิศสกุล บุญวาทย์วิทยาลัย
32 นัฏฐริกา  ภู่เจริญ บุญวาทย์วิทยาลัย
33 ปิยะวัฒน์  พลอยงาม เบญจมราชูทิศ
34 พัทธนันท์  ปัจจุสานนท์ เบญจมราชูทิศ
35 พัชรมัย โพธิพงษ์ เบญจมราชูทิศ
36 อนุชิต พวงภู่ ปทุมรัตต์พิทยาคม
37 ปิยะวรรณ  หานชัย ปทุมรัตน์พิทยาคม
38 สุรเดช วงศ์กวน ปทุมวิไล
39 กมลชนก  แก้วประสิทธิ์ ประภามนตรี 2
40 พิมพ์มาดา  พิศาลอัครไชย ประภามนตรี 2
41 อรดา  สีดำ ปรางค์กู่
42 ลษิดา  วาสทอง พนัสพิทยาคาร
43 จอมขวัญ  ทรัพย์ธนะอุดม พนัสพิทยาคาร
44 กรณ์  มูลอินต๊ะ พะเยาพิทยาคม
45 รัตติกาล วงค์สาร พิริยาลัยจังหวัดแพร่
46 วิริยา วิริยะจิตต์ มอ.วิทยานุสรณ์
47 ณัชพล ชูพากเพียร มัธยมวัดโรง
48 พิษณุ  วีดี มัธยมวัดหนองแขม
49 นรมน นทีทองรุ่งศักดิ์ โยธินบูรณะ
50 โจลีน เหลียง โยธินบูรณะ
51 สิงห์เดช  เก่งสิงห์ดง ระหานวิทยา
52 ณิชาภา ตันเจริญ ราชินีบน
53 น.ส.ภัสสร สุทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
54 พรรวินท์ คชาวุธากร วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง
55 ชุติมา มะโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
56 สุธาสินี ชาลากูลพฤฒิ ศรีสะเกษวิทยาลัย
57 ภัทรธิดา บุตรสระ ศึกษานารี
58 นวพรรษ คำเกาะ สกราชวิทยานุกูล
59 มนัสวีย์ สันชุมศรี สกลราขวิทยานุกูล
60 ธนาภา ปั้นงา สตรีมหาพฤฒาราม
61 วรรณวิศา  วาสุกรี สตรีวัดอัปสรสวรรค์
62 วารีรัตน์  โชคศรีทรัพย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
63 สัจจพร  พิ่งตำบล สตรีวัดอัปสรสวรรค์
64 จินต์จุฑา  กิจพัฒน์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
65 พุธิตา อ่อนอาษา สตรีวิทยา
66 บุณยาวัฒน์  สัตยวงศ์ สตรีศรีน่าน
67 ธีรภัทร เล็กบุญแถม สตรีสมุทรปราการ
68 กชพร ปณชัยรุ่งเรือง สตรีสมุทรปราการ
69 นางสาวทิพย์ประภาพ ไชยประเสริฐ สตรีสิริเกศ
70 อาจารี วรจักร สตรีสิริเกศ
71 ภัทธรินทร์ สีหานาท สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
72 ณชญาดา แป้นพันธุ์ สายปัญญารังสิต
73 ธนกรณ์  จำปางาม สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
74 บัณพร หวังชูชอบ สุรวิทยาคาร
75 อรวรรยา สิทธ์สิริโสภา สุรศักดิ์มนตรี
76 อัญชิสา  เกษม สุราษฎรธานี
77 สโรชา มณีฤทธิ์ หนองไผ่
78 ณิชาภัทร  แก้วเขียว หาดใหญ่วิทยาลัย
79 กฤตยาณัท ขาวสำลี อยุธยาวิทยาลัย
80 ธนภัทร แย้มสังข์ อยุธยาวิทยาลัย
81 ณภัทร มีสิปป์สม อยุธยาวิทยาลัย
82 พรพุทธ  เชื้อเล็ก อัสสัมชัญคอนแวนด์
83 สราลี  ภักดีวนิชพงศ์ อัสสัมชัญคอนแวนด์
84 ชนิกานต์  เหมพรวิสาร อัสสัมชัญคอนแวนด์
85 ภัทรภรณ์  ฉิมอ่วม อุทัยวิทยาคม

***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถส่งตัวแทนได้ ***

รายชื่อครู/อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 15 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1 ธนียา  กิตติสิทโธ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
2 อัมพร ผุยวันดี ดัดดรุณี
3 อรุณวรรณ  ปั้นทอง ทัปปุดวิทยา
4 ทรงพัชธ์  พุธอนค์ ธิดาแม่พระ
5  วีรพรรณ์ ชาญศิลป์ บุญวัฒนา
6 โชคชัย  บุญเสนอ ปรางค์กู่
7 วิศิษฏ์พร ศาสตร์นอก พิริยาลัยจังหวัดแพร่
8  อริสรา มุสิกรักษ์ มอ.วิทยานุสรณ์
9 วรรณิษา คำสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
10 ศิระ ประเสริฐศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
11 ดนัย แสงสิงห์ ศรีสะเกษวิทยาลัย
12 วันเฉลิม คงเชื้อนาค สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 พัสณีย์ บุญยง สุรวิทยาคาร
14 นางสาวศริญญา  ผั้วผดุง สุราษฎรธานี
15 ธีระวัฒน์ พันธุ์แสง หนองไผ่
16 ชูศิลป์  ทรัพย์เลิศทวี หาดใหญ่วิทยาลัย
17 รัตน์ตพงษ์ เจริญงามสกุล อยุธยาวิทยาลัย
18 นายธนรัตน์  นิลประภา อุทัยวิทยาคม
19 เบญจมาศ มูลม่อม มีนประสาทวิทยา

***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถส่งตัวแทนได้ ***