“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย ปลูกสำนึกเยาวชน ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง แต่ไม่ห่างกัน”

0
3648

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น”  โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน  ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง แต่ไม่ห่างกัน”   โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวม 134 คน

IMG_4400 IMG_4406

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4  ตุลาคม 2557  ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย คุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  อาจารย์ ดร.วาณี  อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คุณเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  คุณศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย และดร.พัชรี  ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย  ร่วมกันเป็นผู้นำในพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2557

IMG_4413 IMG_4419 IMG_4421 IMG_4424

ปี 2557 โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ  ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 11 ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง แต่ไม่ห่างกัน”  เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น โดยมี รศ.ดร.โคทม อารียา  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ  “คิดต่าง แต่ไม่ห่างกัน”  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อดังกล่าว
IMG_4431 IMG_4432 IMG_4449 IMG_4478
การอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม 72 คน  โครงการค่ายการ์ตูนฯ 62 คน  รวมทั้งสิ้น 134 คน  พร้อมกับมีอาจารย์ที่ปรึกษาของเยาวชนทั้ง 2 กลุ่ม รวม 44  คน เข้าร่วมโครงการ  โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและอาจารย์ ร่วมกันนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมรวม 5 คน สำหรับพิธีปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม
IMG_4500 IMG_4506 IMG_4524 IMG_4528

 

โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ  ได้รับเกียรติและความกรุณาจากนักวิชาการ  นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์  ศิลปินแห่งชาติ  นักเขียนชื่อดัง  นักวาดการ์ตูนชื่อดัง   ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ  รวม 38 คน มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์  ตลอดจนเทคนิคการเขียน การวาดการ์ตูนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด  จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน  การวาดการ์ตูน  ควบคู่ไปการส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่น

IMG_4534 IMG_4535 IMG_4538 IMG_4539

ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
–    เสวนา “ตัวอักษรสร้างความสุข”  โดย คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ และคุณชมัยภร  แสงกระจ่าง
–    พบศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ : เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
–    เสวนา “จุดไฟใส่ฟืน : กว่าจะยืนบนถนนวรรณกรรม” โดย คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และคุณชมัยภร  แสงกระจ่าง  อภิปรายหัวข้อ “จริยธรรม ศักดิ์ศรี ลิขสิทธิ์ ในงานวรรณกรรมและศิลปะ” โดย คุณประภัสสร  เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ , คุณโอม รัชเวทย์ นักเขียนการ์ตูนชื่อดัง, คุณเขมะศิริ นิชชากร หัวหน้าส่วนส่งเสริมงานลิขสิทธิ์  สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และคุณกนกวลี  พจนปกรณ์ นักเขียนรางวัลชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทนวนิยาย ปี 2551
–    กลเม็ดที่ 1-7 ในการวาดการ์ตูน จากนักวาดการ์ตูนชั้นนำ
–    ฐานวรรณกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกวีนิพนธ์, ฐานเรื่องสั้น  ฐานสารคดี และฐานวรรณกรรมวิจารณ์ (สำหรับครู) จากนักเขียนชื่อดัง ฯลฯ
IMG_4549 IMG_4556 IMG_4567 IMG_4572
นอกจากนี้  ยังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์สานต่อต้นกล้าฯ กับ คณะวิทยากร”  เพื่อเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์   และวิชาศิลปะ ด้านการวาดการ์ตูน    เพื่อให้ครูอาจารย์นำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   ตลอดจนเป็นแนวทางในจัดโครงการกิจกรรมเพื่อขยายผลในสถานศึกษาต่อไป

IMG_4578 IMG_4579 IMG_4585 IMG_4587 IMG_4634 IMG_4640 IMG_4643 IMG_4644 IMG_4672 IMG_4675 IMG_4684 IMG_4695 IMG_4705 IMG_4750 IMG_4756 IMG_4762 IMG_4801 IMG_4808 IMG_4811 IMG_4820 IMG_4827 IMG_4840 IMG_4855 IMG_4860 IMG_4874 IMG_4887 IMG_4898 IMG_4934 IMG_4945 IMG_4961

IMG_6746 IMG_6748 IMG_6761 IMG_6772 IMG_6775 IMG_6776 IMG_6777 IMG_5037 IMG_5042 IMG_5121 IMG_5142 IMG_5150 IMG_5163 IMG_5170