“ซีพี ออลล์” จัดโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรมและ ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันครั้งที่ 14

4983

ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านอิ่มสะดวก “เซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 14 ภายใต้แนวคิด “ความชอบธรรม ทำชอบที่ชอบธรรม” โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวมกว่า 161 คน ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 14 ภายใต้แนวคิด “ความชอบธรรม ทำชอบที่ชอบธรรม” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความชอบธรรม คิดดี ทำดี โดยอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนและอาจารย์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม 88 คน (นักเรียน 62 คน / ครูอาจารย์ 26 คน) โครงการค่ายการ์ตูนฯ 73 คน (นักเรียน 65 คน / ครูอาจารย์ 8 คน) รวมทั้งสิ้น 161 คน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและอาจารย์ ร่วมกันนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง นักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียน การวาดการ์ตูนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน การวาดการ์ตูน ควบคู่ไปการส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่น ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

 

– บรรยายพิเศษทำชอบที่ชอบธรรม โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

– เติมฝัน ต่อไฟ ให้รักเขียน โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร,ศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย,โอม รัชเวทย์ ผู้วาดการ์ตูนชุด “พระพุทธเจ้า” ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์ กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

– กลเม็ดที่ 1-7 ในการวาดการ์ตูน จากนักวาดการ์ตูนชั้นนำ

– ฐานวรรณกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกวีนิพนธ์, ฐานเรื่องสั้น ฐานสารคดี และฐานวรรณกรรมเยาวชน (สำหรับครู) จากนักเขียนชื่อดัง ฯลฯ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย คุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  อาจารย์ ดร.วาณี  อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  คุณศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย และดร.พัชรี  ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการและนำคณะผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกทั้งร่วมกันถวายพระพรชัยแก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10