“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่ายสานฝันเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ปีที่ 16

7071

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประสานภาคีเครือข่าย 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 16 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบัน” โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวม 137 คน ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม


โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 16 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบัน” เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบและความเท่าทันในโลกปัจจุบัน โดยอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนและอาจารย์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม 74 คน (นักเรียน 53 คน / ครูอาจารย์ 21 คน) โครงการค่ายการ์ตูนฯ 63 คน (นักเรียน 53 คน / ครูอาจารย์ 10 คน) รวมทั้งสิ้น 137 คน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและอาจารย์ร่วมกันนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง นักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่าง ๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียน การวาดการ์ตูนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนและการวาดการ์ตูนในเชิงคุณภาพ ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

– เติมฝัน ต่อไฟ ให้รักเขียน โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร, ศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย, คทิน อุรารักษ์ LINE WEBTOON ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์ กวีและคอลัมนิสต์วรรณกรรม

– บรรยายพิเศษคนรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบัน โดย โตมร ศุขปรีชา บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสารจีเอ็ม

– กลเม็ดที่ 1-7 ในการวาดการ์ตูน จากนักวาดการ์ตูนชั้นนำ

– ฐานวรรณกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกวีนิพนธ์, ฐานเรื่องสั้น ฐานสารคดี และฐานวิจารณ์วรรณกรรม (สำหรับครู) จากนักเขียนชื่อดัง ฯลฯ

– ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

สำหรับพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย วันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย และดร.พัชรี ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการและนำคณะผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกทั้งร่วมกันถวายพระพรชัยแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10