“ซีพี ออลล์” จัดโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรมและค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน ปีที่ 15

0
9438

ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านอิ่มสะดวก “เซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ธรรมชาติด้วยพลังคนรุ่นใหม่” โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวม 146 คน ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม


โครงการค่ายกล้าวรรณกรรมและโครงการค่ายการ์ตูนฯ ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 15 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ธรรมชาติด้วยพลังคนรุ่นใหม่” เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนและอาจารย์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม 97 คน (นักเรียน 70 คน / ครูอาจารย์ 27 คน) โครงการค่ายการ์ตูนฯ 87 คน (นักเรียน 76 คน / ครูอาจารย์ 11 คน) รวมทั้งสิ้น 184 คน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและอาจารย์ ร่วมกันนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ กวีซีไรต์ นักวาดการ์ตูนชื่อดัง นักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่าง ๆ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเทคนิคการเขียน การวาดการ์ตูนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนที่จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านการเขียน การวาดการ์ตูน ควบคู่ไปการส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่น ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

– บรรยายพิเศษ “รักษ์ธรรมชาติด้วยพลังคนรุ่นใหม่” โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

– เติมฝัน ต่อไฟ ให้รักเขียน โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร, ศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย, คทิน อุรารักษ์ LINE WEBTOON ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์ กรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

– กลเม็ดที่ 1-7 ในการวาดการ์ตูน จากนักวาดการ์ตูนชั้นนำ

– ฐานวรรณกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกวีนิพนธ์, ฐานเรื่องสั้น ฐานสารคดี และฐานวรรณกรรมเยาวชน (สำหรับครู) จากนักเขียนชื่อดัง ฯลฯ

– ทัศนศึกษาพระราชวังสนามจันทร์ และพระปฐมเจดีย์

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ศักดา แซ่เอียว อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย และดร.พัชรี ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการและนำคณะผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกทั้งร่วมกันถวายพระพรชัยแก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10