หมวด: ค่ายกล้าวรรณกรรม

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 14

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 14  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2560 ณ บ้านผู่หว่าน จังหวัดนครปฐม

“ซีพี ออลล์” จัดโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรมและ ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันครั้งที่ 13

ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด “ผู้ใดเป็นสุภาพบุรุษ ผู้นั้นเกิดมาสำหรับคนอื่น”โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวมกว่า 183 คน ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

ประกาศรายชื่อตัวสำรอง และรายชื่อผู้ยืนยันเข้าร่วมค่าย กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13

รายชื่อตัวสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13

นางสาว ศศิธร ตะนัยสี โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี
นางสาว ณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
นางสาว นิภาพร เหล่าสุวรรณ โรงเรียนปลาปากวิทยา

***ตัวสำรองที่ติดกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ***

รายชื่อนักเรียนที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมค่าย กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13 มีดังนี้

ที่ นำหน้านาม ชื่อ-สกุล สถาบัน
1 นาย นาวิน งามภูพันธ์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
2 นางสาว สิริมา อินทวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
3 นางสาว สิริมา จวงสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
4 นางสาว เบญจพร  โม้อินทร์ โรงเรียนบึงกาฬ
5 นางสาว เนติพร นันทวรรณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
6 นางสาว ศิริญญา การะพันธ์ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
7 นางสาว จริญญา บุญมามาก โรงเรียนระหานวิทยา
8 นาย อิสรพงษ์ สงสีดา โรงเรียนบัวขาว
9 นาย ธนภัทร ระโหฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์
10 นาย วรสิทธิ์ บุญญาล้ำเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์
11 นางสาว กาญจนาพร ไชยสีทา โรงเรียนบ้านไผ่
12 นางสาว ปวีณา มะดาเร๊ะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
13 นาย จักรภพ คงธนาฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
14 นาย กีรติกานท์ เสียงเสนาะ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
15 นางสาว ศิริพร  ดำเขียว โรงเรียนเชียงคาน
16 นางสาว เกศมณี  อุ่นทุม โรงเรียนเชียงคาน
17 นางสาว รพีพรรณ  ถินสถิตย์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
18 นางสาว ปาริฉัตต์  ยิ่งแย้ม โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
19 นางสาว ซินดี้  แม้นวงศ์เดือน โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
20 นางสาว พัชรี พุทธรุณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
21 นางสาว นฤภัทร ปัฐวี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
22 นางสาว ดารา บุญยิ่ง โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
23 นางสาว กัญจนรัตน์ แป๊ะสกุล โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
24 นางสาว นริศรา เบ็ญโส๊ะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
25 นางสาว กชพร แซ่เตี่ยว โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
26 นางสาว กมลวรรณ อ้อยแขม โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
27 นาย ศุภวิชญ์ มูลชนะ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
28 นางสาว สหัสวดี สิริบัญญัติ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
29 นาย นันทพงศ์ กระทาง โรงเรียนวังเหนือวิทยา
30 นาย ภัทร์ชัยรัชต์ นามวันสา โรงเรียนเทพศิรินทร์
31 นางสาว วนันตวัน บุญชิต โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
32 นาย พันธวิศ กิตติสุวรรณ โรงเรียนบ้านไผ่
33 นาย สุรศักดิ์ จันทะศรี โรงเรียนหยุห์วิทยา
34 นางสาว พรชนก ฤกษ์ดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
35 นางสาว ธนพร เนตรภักดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
36 นางสาว กรกนก อินทรเทศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
37 นาย หัสวรรษ พั่วแพง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
38 นางสาว ธัญญารัตน์ วิหงษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
39 นางสาว ณัฐวดี ขันคำ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
40 นางสาว พรรษวรรณ เหมือนสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งทรายวิยา
41 นาย สกล ทัศนราม โรงเรียนอัสสัมชัญ
42 นางสาว เพชรรัตน์ คุรุวนาภรณ์ โรงเรียนจ่านกร้อง
43 นางสาว สิรภัทร  ปัญญาทอง โรงเรยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศศ.)
44 นางสาว นัฐนิชา เจ้าภักดี โรงเรียนทุงกว๋าวสิทยาคม
45 นางสาว สหัสพรรษ์ ปรางทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
46 นางสาว นภัสสร โกสิยวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
47 นาย เอกรัตน์ ห้วยจันทร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
48 นางสาว พันธิตรา ปานแดง โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
49 นาย เสฏฐวุธ อำนวยผล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
50 นางสาว ชรินทร์ อุปละ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
51 นางสาว พาขวัญ คล่องดี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
52 นางสาว วนิดา ชนะพันธ์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
53 นางสาว อัชฌา  กระสังข์ โรงเรียนบึงกาฬ
54 นาย สหรัฐ  คำซาว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
55 นาย เสริมสิทธิ์  คนไว โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
56 นางสาว กัลยรัตน์  ทองสร้อย โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
57 นาย จักรภัทร ประวันตา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
58 นางสาว เขมจิรา จตุรานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
59 นางสาว ศุภสุตา วิทยาจักษุ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
60 นางสาว อทิตติญา เชื้ออ่ำ โรงเรียนพิชัย
61 นางสาว พิมพ์สมัย ใจมั่น โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
62 นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์จินดา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม


รายชื่อครู/อาจารย์ที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมค่าย กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13 มีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน
1 นางสาวหทัยรัตน์  ไพโรจน์ ปราจิณราษฎร์อำรุง
2 นางสาวรจนา  ชาติโสม อุดรพิทยานุกูล
3 นางรัชนีกร  ผิวสว่าง บึงกาฬ
4 นายเสาวลักษณ์ ชาติรังสรรค์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
5 นางสาววรกร  ช่างสาย ท้ายเหมืองวิทยา
6 นางสาวปราณี  แป้นแก้ว ระหานวิทยา
7 นางสุกัญญา  ขาวงาม บ้านไผ่
8 นางสาวละไม  ทองมี เบญจมราชูทิศ ปัตตานี
9 นางสาวมารศรี  เมืองโคตร คำชะอีวิทยาคาร
10 นางกมลชล  กรวยทอง เชียงคาน
11 นางสาวเกศวิมลลักษณ์ แจ่มมันทร์ เมืองพัทยา 11
12 นางอัมพิกา  ไกรอ่ำ เชียงคำวิทยาคม
13 นางวาสนา  ปันสุวรรณ์ แม่ใจวิทยาคม
14 นางสาวกมลพรรณกันตยา ดอกจันรี หัวตะพานวิทยาคม
15 นางสาวชาลี  คงเคว็จ หาดใหญ่วิทยาลัย 2
16 นายพร้อมพงษ์  สะสม วังเหนือวิทยา
17 นางสุนันท์  มีศิริ กันทรลักษ์วิทยา
18 นางช่อทิพย์  ก้อนทองคำ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
19 นางสาวพรพิมล  สาริการินทร์ เฉลิมขวัญสตรี
20 นางเนตรนารี  สุจริตจันทร์ ค่ายบางระจันวิทยาคม
21 นางแพรวพัฒน์  เหมือนสุวรรณ์ ทุ่งทรายวิทยา
22 นางพิสมัย  โทนหว้า จ่านกร้อง
23 นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว ทุ่งกว๋าววิทยาคม
24 นายจักรเพชร  วรสินธุ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
25 นางเกธราภรณ์  ทองไสย พรุพีพิทยาคม
26 นางสาวหทัยทิพย์  สุกใส จุฬาภรณราชวิทยาลัย
27 นางสาวพิชาวีร์  วุฒิ พิชัย
28 นางจีรนัย  สุขมี หาดใหญ่วิทยาลัย
29 นางอมรา ภูมิสายคร บัวขาว
30 นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 13  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559 ณ บ้านผู่หว่าน จังหวัดนครปฐม

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย เพาะกล้า สานฝันเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “จากมิตรสู่มิตร สร้างจิตสาธารณะ” สานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน

ซีพี ออลล์ จัดค่ายยอดกล้า หนุนเยาวชนพัฒนางานเขียนวรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือกัน จัดอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม (ยอดกล้า) เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ครั้งที่ 3/2557 หนุนเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมคุณภาพ โครงการยอดกล้าวรรณกรรม ครั้งที่ 3/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย ปลูกสำนึกเยาวชน ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง แต่ไม่ห่างกัน”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น”  โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน  ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง แต่ไม่ห่างกัน”   โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน รวม 134 คน