ณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล
รองผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม
สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สุรัติ หลีชัยเลิศ
เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผจก.)
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

จิรภัทร ไข่คำ
เจ้าหน้าที่อาวุโส (รอง)
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

ธีระยุทธ์ ใจแสนวงค์
เจ้าหน้าที่อาวุโส (รอง)
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

กิตติศักดิ์ แซ่ฮ้อ
เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผช.)
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม