ผู้บริหารและบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล
รองผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม

สุรัติ หลีชัยเลิศ

เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผจก.)

จิรภัทร ไข่คำ

เจ้าหน้าที่อาวุโส (รอง)

ธีระยุทธ์ ใจแสนวงค์

เจ้าหน้าที่อาวุโส (รอง)

กิตติศักดิ์ แซ่ฮ้อ

เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผช.)