ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 14

0
654

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 14  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2560 ณ บ้านผู่หว่าน จังหวัดนครปฐม

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ที่มีรายชื่อในประกาศ ทางทีมงานจะจัดส่งหนังสือให้กับทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันในการเข้าร่วมค่าย และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ สามารถคลิกดาวน์โหลดที่นี่ หมดเขตยืนยันการเข้าร่วมในวันที่ 8 กันยายน 2560

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 14 มีดังนี้

***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถส่งตัวแทนได้ ***

1 นายสุธารักษ์  พัฒน์ศรีเรือง ทุ่งใหญ่วิทยา
2 นางสาววรรณภา  สินศรชัย สภาราชินี จังหวัดตรัง
3 นางสาวจิดาภา เจือจันทร์ สวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรี
4 นางสาวกุลกันยา พงษ์สัจจา กันทรารมณ์
5 นายจิรวัฒน์ นาฟุ้ง บ้านไผ่
6 นางสาวจันทนิภา  คะเรรัมย์ บัวหลวงวิทยาคม
7 นายคณาธิป  บำรุงชัย อัสสัมชัญ บางรัก
8 นายจักรพงษ์  มีสัตย์ใจ แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
9 นางสาวสุชีรา  ทองวาฤทธิ์ แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
10 นางสาวเกตน์สิรี  ทิพเนตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
11 นายปณิธาน  สวัสดิโกมล เบญจมราชูทิศ
12 นายโมกข์  เลิศศรีมงคล วชิราวุธวิทยาลัย
13 นางสาววิกาวี  รัตตมณี สภาราชินี จังหวัดตรัง
14 เด็กหญิงสุพิชชา  ธีรนิติกุล นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
15 นางสาวภัคจิรา  เสียงใส วาปีปทุม
16 นางสาวศิวารัตน์  ใจภัคดี วาปีปทุม
17 นางสาวอธิฐญา  มะกา วาปีปทุม
18 นางสาวศุภรานันท์  กล่อมเดช ปราจิณราษฎรอำรุง
19 นางสาวธนวันต์  สร้อยพา ปราจิณราษฎรอำรุง
20 นางสาวอาทิพติยาภรณ์  ภูมิลา คำชะอีวิทยาคาร
21 นายดิถดนัย  ทาทาน พะเยาพิทยาคม
22 นางสาวภัทรวดี  คงจุ้ย เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
23 นางสาวทิติภา  ชินทอง สตรีสิริเกศ
24 นางสาวนันท์นภัส  ไชยวชิรวิทย์ นางรอง
25 นางสาวอลิษา  วาหับ เวียงสุวรรณวิทยาคม
26 นางสาวสุธาวี สุภาพ สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
27 นายวทัญญู ศิริพัฒน์ วัดป่าประดู่
28 นางสาวภูษณิศา บุญเอนก สวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรี
29 นางสาวธมลวรรณ สอนหลง วัดป่าประดู่
30 นางสาวณิชาภา บัวสัมฤทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
31 นางสาวณัฐนิชา ขุนทอง ฤทธิยะวรรณาลัย
32 นางสาวจันทิมา พรมแสน บ้านไผ่
33 นายภาณุวัตร กลั่นมิต บ้านไผ่
34 นายอิทธิฤทธิ์ ชุมภู เชียงคำวิทยาคม
35 นายกฤษปกรณ์ คำแสน เชียงคำวิทยาคม
36 นางสาวกานต์ชนิต คชคีรี ธิดานุเคราะห์
37 นางสาวกานต์ชนก คชคีรี ธิดานุเคราะห์
38 นางสาวสรารัตน์ วิผาสิงห์ สำโรงทาบวิทยาคม
39 นางสาวสันทราย ทาตะวัตร กันทรลักษ์วิทยา
40 นางสาวปาริฉัตร  ควรเมตตา ยอแซฟอุปถัมภ์
41 นายภควัต  มหายศนันท์ อัสสัมชัญ บางรัก
42 นางสาวเกวลิน  โกมลกุญชร บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
43 นางสาวธนัญภรณ์  ชื่นนอก เบญจมราชรังสฤษฎิ์
44 นายณัฐนันท์  โตจิตร ระหานวิทยา
45 นางสาวแพรไหม  งามล้วน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
46 นางสาวศิรารัตน์  แซ่ข้อ ท้ายเหมืองวิทยา
47 นายสิทธิชาติ  ไชยศาสตร์ บัวขาว
48 นางสาวณัฐวิรดี  กิไพโรจน์ ท้ายเหมืองวิทยา
49 นางสาวสิริมา หมาดเต๊ะ สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
50 นางสาวมีโชค เบียก่า เชียงรายวิทยาคม
51 นายธีรภัทร์ คำตุ้ย สันป่าตองวิทยาคม
52 นางสาวมณีพร สองแก้ว สตรียะลา
53 นางสาวสุธิดา ภู่แพร จ่านกร้อง
54 นางสาวอัจราภรณ์ ป้อมบ้านต้า สำโรงทาบวิทยาคม
55 นางสาวเมวดี พอกกา ศรีสงครามวิทยา
56 นางสาวพิภาวรรณ กิติวงค์ พร้าววิทยาคม
57 นางสาวกานต์สินี โตลา อุทัยวิทยาคม
58 นายรัชพล สืบวิเศษ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
59 นางสาวพนิดา สุภาวุฒิ ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
60 นางสาวใจพิสุทธิ์ มาลาวิลาศ สตรีศรีน่าน
61 นายศิลาชัย ศาลางาม พานพิทยาคม
62 นายธีรภัทร์ ทาฟู อมก๋อยวิทยาคม
63 นางสาวดุจฤดี สร้างวัด คลองใหญ่วิทยาคม
64 นางสาวนิภาพร กันทะวัง บุญวาทย์วิทยาลัย
65 นางสาวชนากานต์ เครือปาละ บุญวาทย์วิทยาลัย
66 นางสาวพรพรรษา เรืองสวัสดิ์ อมก๋อยวิทยาคม
67 นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
68 นายธีรไนย ปุ่นภักดี พัทลุง
69 นางสาวปภัสสร น้อยมาลา พนมไพรวิทยาคาร
70 นายวรพงษ์ ขุนไชย์ พนมไพรวิทยาคาร
71 นางสาวพัชรนภา โชติพรมราช นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
72 นางสาวธัญวรัตน์ แก้วรัตน์ ปาดังติณสูลานนท์
73 นางสาวชุติกาญจน์ มาศสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
74 นายภูริ หงษ์ศรี ปทุมรัตต์พิทยาคม
75 นางสาวณิชารัศมิ์ พัชรปรีชารัตน์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

รายชื่อครู ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 14 มีดังนี้

***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถส่งตัวแทนได้ ***

1 นายนพรินทร์ สุบินรัตน์ ศรีสงครามวิทยา
2 นายเฉลิมพล สุภา พร้าววิทยาคม
3 นางสาวงามตา ยิ้มยัง อุทัยวิทยาคม
4 นายชัชวาล ชูเกตุ ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
5 นางกิ่งกาญจ์ สมจิตต์ สตรีศรีน่าน
6 นายเข้ม  ชอบกิตติ์วรกุล อมก๋อยวิทยาคม
7 นางสาวจิรายุ กระแสโสม คลองใหญ่วิทยาคม
8 นายปวิน เจียไพบูลย์ บุญวาทย์วิทยาลัย
9 นางสาวนวิยา พวงพี่ พนมไพรวิทยาคาร
10 นางกมลพร เพชรพงษ์ วมินทราชูทิศ มัชฌิม
11 รอรายชื่อ ปาดังติณสูลานนท์
12 นางสาวมุทิตา วาณิชธนากุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
13 นางบุบผา  ชื่นปิติกุล สภาราชินี จังหวัดตรัง
14 นางจันทร์ทิวา อมทอง กันทรารมณ์
15 นางศิวพร  สิงห์ภูวนาท บัวหลวงวิทยาคม
16 นายสุพิชาติ  บุญศิริรัช แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
17 นางธัญชิตา  รัตนาธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
18 นางสาวมารศรี  เมืองโคตร คำชะอีวิทยาคาร
19 นางสาวละไม   ทองมี เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
20 นางวราพร  เจริญยุทธ สตรีสิริเกศ
21 นางชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง นางรอง
22 นางสาวสุวิมล  นวลทะวัน เวียงสุวรรณวิทยาคม
23 นางสาวพจนารถ สำเภาสงฆ์ ธิดานุเคราะห์
24 นางสุนันท์ มีศิริ กันทรลักษ์วิทยา
25 นางสาววรกร  ช่างสาน ท้ายเหมืองวิทยา
26 นางเพชรา รัตนมุสิทธิ์ สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
27 นางสาวธวัลพร ยั่งยืน เชียงรายวิทยาคม
28 นางสุมาพร  ชูเมือง สตรียะลา
29 นางพิสมัย  โทนหว้า จ่านกร้อง
30 นายอนุวัฒน์ แก้วจอย สำโรงทาบวิทยาคม